تبلیغات
آسو پرس asoperes - عکس/ غذای نذری در تهران قدیم
مراسم تهیه غــــذای نذری در تهران قدیم


آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی