تبلیغات
آسو پرس asoperes - طبیعت زمستانی تالش گیلان/ تصاویر


آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی