تبلیغات
آسو پرس asoperes - عکس دیده نشده از علی پروین، حجازی با لباس پلوخوری
از راست به چپ: ناصر حجازی، صفر ایرانپاک، جواد قراب، ابراهیم آشتیانی، کارو حق‌وردیان، علی پروین، اصغر شرفی

آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی