تبلیغات
آسو پرس asoperes - حجاب جالب دیپلمات روسی در تهران/ عکس


آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی