تبلیغات
آسو پرس asoperes - عکس رقص خانمهای ایرانی در عروسی

 

آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی