تبلیغات
آسو پرس asoperes - عکس/ دانش‌آموزان واقعی!


آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی