تبلیغات
آسو پرس asoperes - عکس متحرک/فقط از یه مهندس برمیاد

آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی