تبلیغات
آسو پرس asoperes - آرامگاه میرزای جنگلی/عکس

آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی