تبلیغات
آسو پرس asoperes - دیدن این مار زیبا را از دست ندهید/عکس


آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی