تبلیغات
آسو پرس asoperes - عکس/ حمید لولایی و همسر و دخترش

آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی