تبلیغات
آسو پرس asoperes - عکس/لیلا حاتمی از دیروز تا امروز
برچسب ها: عکس ، لیلا حاتمی

آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی