تبلیغات
آسو پرس asoperes - عکسی از پارک فوق العاده فراری در ابوظبی


آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی