تبلیغات
آسو پرس asoperes - کویر ورزنه در بهار/ تصاویر
اصفهان


آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی