تبلیغات
آسو پرس asoperes - عکس/تهران،دروازه شمیران،80 سال پیش


آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی