تبلیغات
آسو پرس asoperes - هاشمی رفسنجانی و همسرش در ابتدای زندگی/ عکس


آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی