تبلیغات
آسو پرس asoperes - دورخیز گوسفندی! / تصویر متحرک

آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی