تبلیغات
آسو پرس asoperes - عکس همسران محمد رضا گلزار
x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x

آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی