تبلیغات
آسو پرس asoperes - عکس دیده‌نشده از قرائتی و پدرش


آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی