تبلیغات
آسو پرس asoperes - عکس/نمایی از دربند و الهیه درسال 1336

آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی