تبلیغات
آسو پرس asoperes - جاده چالوس ـ تهران سال 1310/عکس

آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی