تبلیغات
آسو پرس asoperes - عکس/ بلوار کشاورز در دهه 50

آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی