تبلیغات
آسو پرس asoperes - قدیمی‌ترین عکس از خانه خدا

آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی