تبلیغات
آسو پرس asoperes - تصاویر / جلوه های پاییز در ابیانه
طبیعت زیبای روستای ابیانه در استان اصفهان.




















آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی