تبلیغات
آسو پرس asoperes - عکس/مراسم عروسی در پنجاه سال پیش

آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی