تبلیغات
آسو پرس asoperes - فتوای عجیب مشایخ سلفی/ کارتون
فتوای عجیب مشایخ سلفی: ممنوعیت کشتن شپش در محاسن مردان !


آسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی