تبلیغات
آسو پرس asoperes - استخری در آسمان / عکس
استخری که روی آسمان خراشی در سنگاپور ساخته شده ترسناکترین استخر جهان لقب گرفته استآسو پرس asoperes

حقیقتی كه تحقیرمان كندبهترازدروغیست كه فریبمان دهدچراكه دراین تحقیرخودشناسی نهفته است ودرآن فریب گمراهی